Category Archives: חדשות בדיני התעבורה

לימודי נהיגה על רכב כבד

לימודי נהיגה על רכב כבד כל מי שהוציא רשיון וודאי זוכר את ההתרגשות שנבעה מכך ומתחושת החופש שזה הביא איתו. נהיגה היא פעולה מהנה עבור רובנו אך אם אתם לא מסתפקים רק ברכב הקטן והרגיל, כדאי לכם לשקול לימודי נהיגה על רכב כבד שמביאים אתם יתרונות רבים וגם הזדמנויות תעסוקה. מה זה בעצם לימוד נהיגה […]

ציון קוד דגם ברישיון הרכב

לתקנות התעבורה נוספה תקנה 270ג שתחילתה ב-1 במרס 2013: "ברישיון הרכב יצויין קוד הדגם של הרכב אשר ייקבע לפי נוהל 'קביעת קוד דגם לצורך חישוב שווי הרכב', שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם סמנכ"ל כלכלה ברשות המיסים במשרד האוצר, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה ועומד לעיון הציבור באגף הרכב במשרד התחבורה בשעות העבודה הרגילות […]

"קלנועית בטחון"

לתקנה מס' 1 נוספה הגדרה: קלנועית בטחון – רכב מנועי בעל שלושה גלגלים המונע באמצעות מנוע חשמלי, רוחבו אינו עולה על 1 מטר, ההיגוי באמצעות כידון, מיועד לנוסע אחד בעמידה, משקלו העצמי אינו פחות מ-140 ק"ג והכללי אינו פחות מ-240 ק"ג, הוא מצויד במערכת בלימה הידראולית על שני גלגלים לפחות, מהירות נסיעתו אינה עולה על 16 קמ"ש. […]

רישיון נהיגה/ היתר לצעיר

ב-22.5.13 פורסמו שינויים והוספות בתקנות התעבורה בנושא זה, המבוססים על סעיפים 11 עד 12א1 בפקודת התעבורה, שפורסמו ב-1.4.12. תוקף השינויים וההוספות החל מ-1.7.13. נבחנים בגיל 16 ותשעה חודשים תבוטל תקנה 188(ג), לפיה מותר לתת רישיון נהיגה דרגה B לבני 17, ובמקומה שונתה תקנה 221(ג)(1) והחל מ-1.7.13 מותר יהיה להבחן לרישיון נהיגה דרגה B בגיל 16 […]

רמת האבזור הבטיחותי של הרכב

לתקנות התעבורה נוספה תקנה 270ד, לפיה החל ב-1.8.13תצוין ברישיון הרכב רמת האבזור הבטיחותי של הרכב, אשר תיקבע לפי נוהל "מערכות בטיחות", שקבע מנהל אגף הרכב בהתייעצות עם סמנכ"ל תכנון וכלכלה ברשות המסים במשרד האוצר, המתפרסם באתר האינטרנט של משרד התחבורה. עוד פרטים במדור החדשות. נלקח מאתר ב.ב.ד

אבני שפה צבועות כחול לסרוגין

סעיף 77(א) (2) לפקודת התעבורה מסמיך מועצה של עירייה או של מועצה מקומית להתקין בהסכמת שר הפנים ושר התחבורה חוקי עזר להסדר כלי רכב העומדים בתוך תחומי העירייה או המועצה המקומית, ובלבד שלא תתנה חניה בתשלום אלא אם כן אבני השפה בדרך סומנו לסירוגין בצבע כחול. סעיף קטן זה בתוקף מ-1.9.13. ב-21.8.13 פורסמה תקנה משלימה, […]

תמרורים חדשים

ב-24.3.14 פורסמו כמה תמרורים וסמלים חדשים וכמה מעודכנים. בחרנו לפרסום את החשובים שבהם. מובן כי בעתיד הקרוב ייראו חדשים אך גם ישנים – כולם תקפים. 152 – רוח צד בדרך שלפניך 230 – כביש או נתיב אגרה   פטורים מאגרה 501 – נת"צ (בלי תמונת המכונית הפרטית. אין שינוי בפירוש התמרור) 505 – תחנת אוטובוס 636 […]

מהירות מרבית גבוהה יותר

פורסם ב-10 באפריל 2014: בתקנה 54 לתקנות התעבורה, בסעיפים (ה1) ו-(ה2), אחרי טבלת המהירויות, ברשימת התוספות וההבהרות לטבלה, נוספו לגבי דרכים מסוימות היתרים למהירויות מרביות גבוהות מהרשום בטבלה לפיהן (התוספות והשינוי מודגשים בקו): (ה1) רשות התימרור המרכזית רשאית לקבוע בקטע דרך מהירות מרבית מותרת השונה מן האמור בטבלת המהירויות, ובלבד שהמהירות המרבית המותרת שתיקבע לא […]

טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח – תיקונים בתקנות התעבורה, עתידיים

התיקונים – השינויים והתוספות – לגבי טרקטור משא ורכב שטח פורסמו ב-11.5.14 ויחולו מאוקטובר 2014 לגבי כלים חדשים, ומ-1.1.2019 לגבי כלים רשומים, ולגבי טרקטורון מ-1.1.2024: 1. בתקנה 1 ישונו פרטים בהגדרת "טרקטור משא" (המכונה בפי הנוער "מיול"): פסקה (2) בהגדרה הקובעת שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 1,500 ק"ג, תועלה ל-1,800 ק"ג; פסקה (4) הקובעת שעליו […]

שינויים בהגדרת אופנועים ורישיונות לנהוג בהם – הגדלה והגבלה

פורסמו: 15.6.14 סוגי האופנועים ודרגות רישיון הנהיגה לאופנוע, שבעבר נקבעו לפי נפח המנוע (סמ"ק) והוסבו להספק (קילוואטים), זכו לתוספת בתקנות.  החל מ-15.7.14, על-פי תוספת לתקנות 176-177, בדרגות רישיון הנהיגה A2 ו-A1 יוגבל גם היחס בין ההספק למשקל העצמי ויעלה ההספק המותר בדרגות הרישיון A2 ו-A3: א. בתקנה  176 – "רישיון נהיגה דרגה A2 הוא רישיון […]