• 2014-12-04

רישיון נהיגה/ היתר לצעיר

ב-22.5.13 פורסמו שינויים והוספות בתקנות התעבורה בנושא זה, המבוססים על סעיפים 11 עד 12א1 בפקודת התעבורה, שפורסמו ב-1.4.12. תוקף השינויים וההוספות החל מ-1.7.13.

נבחנים בגיל 16 ותשעה חודשים

תבוטל תקנה 188(ג), לפיה מותר לתת רישיון נהיגה דרגה B לבני 17, ובמקומה שונתה תקנה 221(ג)(1) והחל מ-1.7.13 מותר יהיה להבחן לרישיון נהיגה דרגה B בגיל 16 ותשעה חודשים ולקבל היתר לנהיגה בליווי.

תכנית הליווי

תכנית הליווי והוכחתה פורסמה בתקנה חדשה, 175ב ולפיה:

1.      נהג חדש צעיר (עד גיל 24) ינהג עם מלווה במשך 50 שעות לפחות בהן 20 שעות בדרך עירונית, 15 שעות בדרך שאינה עירונית ו-15 שעות בלילה בין השעות בין השעות 21:00 ל-06:00. על-פי הוראות פקודת התעבורה בשלושת החודשים האחרונים של תקופת הליווי יחויב הליווי רק בשעות הלילה.

2.      נהג חדש שזכאי למימון הליווי לפי תקנה 176ה (להלן) ילווה על ידי מורה לנהיגה במשך 12 שעות, בהן 4 שעות בדרך עירונית, 4 שעות בדרך שאינה עירונית ו-4 שעות בלילה.

3.       לאחר השלמת תכנית הליווי יגיש הנהג החדש-צעיר לרשות הרישוי הצהרה על כך בכתב על-פי נוסח שנקבע על ידי הרשות.

מידע לנהג חדש-צעיר

על פי תקנה חדשה, 175ג, רשות הרישוי תיתן לנהג חדש-צעיר, יחד עם היתר הנהיגה, את נוסח ההצהרה כאמור, וכן הסברים ומידע בכתב, בשפות עברית, אנגלית, או ערבית, לפי בחירתו, בין השאר בעניינים אלה:

1.      מי רשאי להיות מלווה;

2.      משך תקופת הליווי וחלוקה לשעות;

3.      החובה לחתום על הצהרה בדבר השלמת תכנית הליווי;

4.      פטור לגבי מי שעבר חונכות לנהגים של צהל והמציא לרשות הרישוי תעודה על כך;

5.      הגבלות החלות על הסעת נוסעים לנהג חדש שטרם מלאו לו 21 שנה;

6.      עבירות שאם יעבור בתקופת היותו נהג חדש יחייבו אותו בבחינות נוספות ובדיקות רפואיות (להלן).

מבחנים ובדיקות לנהג חדש שהורשע בעבירה

על פי תקנה חדשה, 207ב, המבוססת על סעיף 12א(ב)(1) בפקודת התעבורה, נהג חדש אשר הורשע בעבירה המנויה בתוספת השלישית לפקודת התעבורה, לא יחודש רישיון הנהיגה שבידו אלא אם כן יעמוד בבחינות ובבדיקות אלה:

·         אם לא הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילת רישיון לתקופה העולה על 3 חודשים – בחינה עיונית;

·         אם הטיל עליו בית המשפט עונש של פסילת רישיון לתקופה העולה על 3 חודשים – בחינה עיונית ומעשית;

·         אם הורשע בעבירה שגרמה לתאונה שנהרג בה אדם או נחבל חבלה של ממש – בנוסף למבחנים גם בדיקות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

זכאות למימון ליווי בתשלום

על פי תקנה חדשה, 176ה, נהג חדש-צעיר שיוכיח לרשות הרישוי שמתקיים בו אחד מאלה, יזכה מאוצר המדינה למימון הליווי על ידי מורה לנהיגה:

1.      מקבל תשלום גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה;

2.      מקבל תשלום לפי חוק המזונות;

3.      חייל בודד המשרת בצהל.

נלקח מאתר ב.ב.ד

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00