• 2014-12-04

מידע על נקודות בשיטת הניקוד

סעיף 69א בפקודת התעבורה עוסק בניקוד בעבירות תעבורה. סעיף קטן (ד) הורחב ונוסף סעיף קטן (ה). תחילתם של השינויים ב-1 בפברואר 2015:

"(ד) נמסרה לאדם הודעת תשלום קנס בשל עבירת תעבורה, יצוין בטופס ההודעה מספר הנקודות שיירשמו לחובתו של אותו אדם אם יורשע בעבירה' וכן דרכי התקשרות עם רשות הרישוי לקבלת מידע נוסף כאמור בסעיף קטן (ה), כפי שמסרה רשות הרישוי למשטרת ישראל";

הסיפא לסעיף קטן (ד) המעניק סמכות לשר לביטחון הפנים בנושא זה נמחק ובמקומו נקבע הליך חדש כאמור בסעיף קטן (ה).

"(ה)(1) רשות הרישוי תציין בטופס חידוש רישיון הנהיגה את מועד הנפקת הטופס והמספר הכולל של הנקודות התקפות הרשומות לחובת הנהג במועד זה ואת דרכי ההתקשרות עמה לקבלת מידע נוסף; המידע הנוסף שניתן יהיה לקבל יהיה מידע בדבר מועדי ביצוע העבירות וסוגי העבירות שביצע הנהג שבשלן נרשמו לחובתו נקודות, כפי שנמסרו ממשטרת ישראל, ואמצעי התיקון שהטילה רשות הרישוי, אם הטילה, בשל הנקודות כאמור;

2) רשות הרישוי רשאית למסור לנהג מידע כאמור בפסקה (1) וכן פרטי מידע נוספים, בדרכים נוספות, לרבות באמצעות האינטרנט והטלפון, ובלבד שתובטח סודיות המידע הנמסר."

נלקח מאתר ב.ב.ד

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00