• 2014-12-04

טרקטור משא, טרקטורון ורכב שטח – תיקונים בתקנות התעבורה, עתידיים

התיקונים – השינויים והתוספות – לגבי טרקטור משא ורכב שטח פורסמו ב-11.5.14 ויחולו מאוקטובר 2014 לגבי כלים חדשים, ומ-1.1.2019 לגבי כלים רשומים, ולגבי טרקטורון מ-1.1.2024:

1. בתקנה 1 ישונו פרטים בהגדרת "טרקטור משא" (המכונה בפי הנוער "מיול"):

פסקה (2) בהגדרה הקובעת שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 1,500 ק"ג, תועלה ל-1,800 ק"ג;

פסקה (4) הקובעת שעליו להיות מצויד בדיפרנציאל תורחב ל"כל סרן";

לפסקה (5) בהגדרה יתווסף הסיפא שרחבו של משטח ההטענה לא יפחת ממטר ולא יעלה על רוחב הרכב, וארכו לא יפחת מ-80 ס"מ;

פסקה (6) (חדשה) מגבילה את הספק המנוע ל-23 ק"ו;

פסקה (7) (חדשה) קובעת כי מיועד לגרירה ולהובלת טובין, בנוסף לפסקה (5) המקורית הקובעת כי הוא בעל משטח הטענה שהרכיב היצרן בתהליך ייצורו, המיועד לגרירה והובלת טובין;

פסקה (8) (חדשה) קובעת כי משקלו העצמי לא יפחת מ-400 ק"ג, בנוסף לפסקה (2) המקורית הקובעת שמשקלו הכולל המותר לא עולה על 1,500 ק"ג;

פסקה (9) (חדשה) קובעת כי הוא מיועד להסעת נהג ונוסע אחד בלבד לצד הנהג;

פסקה (10) (חדשה) קובעת כי הוא בעל מרווח גחון שלא יפחת מ-15 ס"מ;

פסקה (11) (חדשה) קובעת כי הוא מצויד בהילוך כוח;

פסקה (12) היא (6) המקורית הקובעת כי הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטור משא.

פסקאות ההגדרה האחרות ללא שינוי.

2. נוספה תקנה 363(ג) הקובעת תנאים לרישום טרקטור משא ובהם הרחבת המפרט הטכני כפי שהוא מופיע בהגדרה. הפרטים מפורסמים בתקנה.

טרקטורון – תיקונים בתקנות התעבורה

התיקונים – השינויים והתוספות – יחולו מאוקטובר 2014 לגבי כלים חדשים, ומ-1.1.2019 לגבי כלים רשומים;

  1. בתקנה 1 ישונו פרטים בהגדרת "טרקטורון”:

בפתיח להגדרה, במקום "טרקטורון – טרקטור שנתקיימו בו כל אלה", יבוא: "טרקטורון – רכב המיועד לשימוש בדרך שאינה סלולה". משמע: טרקטורון לא ייחשב כטרקטור;

פסקה (4) בהגדרה (חדשה) קובעת כי הוא מיועד להסעת עד שני נוסעים כולל הנהג;

פסקה (5) (חדשה) קובעת כי נפח מנועו עד 1,500 סמ"ק;

פסקה (6) היא (4) המקורית הקובעת כי הוא צוין ברישיון הרכב כטרקטורון.

פסקאות ההגדרה האחרות ללא שינוי.

  1. נוספה תקנה 363(ד) הקובעת תנאים לרישום טרקטורון:

(1) מותקו בו וו גרירה;

(2) מהירות נסיעתו המרבית המובנית כפי שתכנן אותה היצרן או נציגו בעת ייצורו אינה עולה על 50 קמ"ש;

(3) הוא מוגדר ע"י היצרן כרכב המיועד לביצוע עבודה או שירות ואינו מיועד לספורט;

(4) מותקנת בו מסגרת בטיחות אחורית. על אף האמור, רשאי מנהל אגף הרכב להתיר כי בטרקטורון לא תתוקן מסגרת בטיחות אחורית אם הוכח, להנחת דעתו, כי מסיבות טכניות לא ניתן להתקינה בו ובלבד שההיתר נרשם ברישיון הרכב.

רכב שטח – תיקונים בתקנות התעבורה

התיקונים – השינויים והתוספות – יחולו מאוקטובר 2014 לגבי כלים חדשים, ומ-1.1.2019 לגבי כלים רשומים;

  1. בתקנה 1 ישונו פרטים בהגדרת "רכב שטח”:

פסקה (2) בהגדרה מגדילה את מ-750 סמ"ק ל-1,500 סמ"ק;

פסקה (3) מגדילה משקלו העצמי המרבי מ-750 ק"ג ל-900 ק"ג;

פסקה (5) (חדשה) קובעת כי הוא מיועד על פי מבנהו להסעת נהג ועד שלשה נוסעים;

פסקה (6) (חדשה) קובעת כי מורכבים בו בתהליך הייצור צמיגים בעלי לחץ אוויר נמוך;

פסקה (7) היא (5) המקורית הקובעת כי הוא צוין ברישיון הרכב רכב שטח.

פסקאות ההגדרה האחרות ללא שינוי.

  1. תקנה 363(ב) הוחלפה ועתה היא מתייחסת לתנאים לרישום רכב שטח, ולפיהם לא יירשם רכב שטח ולא יחודש רישיונו אלא אם כן הותקן בו כלוב להגנה על הנוסעים בו.

הגדרות חדשות בתקנה 1 הנוגעות לטרקטור משא, טרקטורון או רכב שטח:

"כלוב" – מיתקן המיועד להגנה על הנוסעים ברכב שטח או בטרקטור משא שהוא אחד מאלה:

(1) מיתקן הבנוי משתי קשתות המחוברות למרכב הרכב באמצעות שתי קורות לפחות, העומדות בעומס קבוע בלא עיוות בתצורתם כתוצאה מהעומס כאמור;

(2) מיתקן הבנוי מקשת אחת המחוברת למרכב הרכב מאחורי מושב הנהג לרוחב הרכב, שהותקנה בידי יצרן הרכב בתהליך ייצורו.

" מסגרת בטיחות אחורית" – קשת בטיחות ממתכת, המיועדת להגנה על הנוסעים בטרקטורון המחוברת למרכב הטרקטורון, העומדות בעומס קבוע בלא עיוות בצורתה כתוצאה מהעומס כאמור;

לוחית זיהוי בצבע ירוק לטרקטורון ולרכב שטח:

תיקון בתוספת השלישית לתקנות התעבורה קובע: לא יירשם טרקטורון או רכב שטח ולא יחודש רישיונו אלא אם כן צבע לוחית הזיהוי שלו ירוק מחזיר-אור.

נלקח מאתר ב.ב.ד

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00