• 2014-12-03

חדשות בתקנות

תקנה 27(ו): אין לשבש את פעולת מכשיר האכיפה.

נוספה פיסקה (ו) הקובעת: "לא יתקין אדם ברכב מכשיר או אבזר המשבש או עלול לשבש מכשיר אכיפה ובכלל זה שיבוש היכול לזהות את הרכב, ולא ינהג אדם ברכב שיש בו מכשיר כאמור."

תקנה 36(ה): נתיב כניסת משאית לצומת

התקנה המקורית אוסרת על רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג להיכנס לצומת ולעבור בו אלא בנתיב הימני באותו כיוון נסיעה (נת"צ לא מובא במניין הנתיבים). עתה נוסף היתר שלפיו מותר לרכב הנ"ל היכנס ולצומת ולעבור בו "אם הוצב תמרור 613 המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים".

תקנה 36

613 – הגדרות תנועה בנתיבים

תקנה 39י(א) – גיל הנכה הנוהג קלנועית

התקנה מגבילה את גיל הנוהג בקלנועית ל-16 לפחות, או לנכה. עתה הוגבל גם גיל הנכה לנהיגת קלנועית ל-14 לפחות.

 תקנה 39יא – הכביש הבינעירוני אסור לקלנועית

מעבר חציה

812 – מעבר חצייה לרוכבי אופניים

תקנה 129א – ליווי לרוכבי אופניים בדרך שאינה עירונית.

תקנה חדשה:

"(א) לא ירכב אדם על אופניים בדרך שאינה עירונית, בקבוצה המונה עשרה רוכבים לפחות, אלא בליווי  רכב כאמור בתקנת משנה (ב).

(ב) הנוהג ברכב ליווי כאמור בתקנת משנה (א) ינהג מאחורי הרוכב האחרון בקבוצת רוכבי האופניים  ובמרחק סביר ממנו ויפעיל את ארבעת מחווני הכיוון ברכב."

תקנה 142א – תנועת עגלות רתומות לבהמות מוגבל לכפרים

תקנה חדשה, בתוקף מ-3.5.15: "(א) לא ינהג אדם בעגלה אלא בתחומי מושב, קיבוץ או כפר.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי אדם לנהוג עגלה בתחומי רשות מקומית במקום שהתירה לו בכתב רשות התימרור המקומית, בהתייעצות עם קצין משטרה ובלבד שהנהיגה היא למטרות נופש ופנאי."

תקנה 370ג – התקנת פנסים בדופן הרמה הידראולית

תקנה חדשה:

"(א) ברכב מסוג N2 ו-N3 (רכב מסחרי שמשלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג) בעל דופן הרמה הידראולית אחורית, יותקנו בכל צד של הדופן, בחלק הפנימי, במרחק שלא יעלה על 20 ס"מ מקצות הדופן, שני פנסים מפיצי אור בגוון כתום, אשר ייראו למרחק של 100 מטרים.

(ב) לא יפעיל אדם דופן הרמה הידראולית ברכב מסוג N2 ו-N3 אלא אם מותקנים עליה פנסים כאמור בתקנת משנה (א) ובטרם ידליקם."

תחילתה של תקנה זו במועד הרישום לראשונה של הרכב או במועד חידוש רישיון הרכב שלאחר פרסום התקנה או שלשה חודשים מיום הפרסום, המאוחר מביניהם.

נלקח מאתר ב.ב.ד

 

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00