• 2014-12-04

אופניים עם מנוע עזר (חשמליים)

פורסמו בתקנות התעבורה תיקונים להגדרת האופניים עם מנוע עזר (חשמלי), לציודם ולכללי הרכיבה. התקנות בתוקף מסוף ספטמבר 2014 – ראש השנה תשע"ה.

בתקנה 1 (פרשנות), הגדרה מורחבת:

(1)   ההספק המרבי של המנוע אינו עולה על 250 וואט;

(2)   המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים;

(3)   כוח המנוע יורד עם העלייה במהירות האופניים ומפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה על 25 קמ"ש.

(4)   מותקן בהם:

(א)   צופר או פעמון;

(ב)   פנס קדמי בעל תאורה לבנה הנראית לעין במזג אוויר נאה ממרחק 150 מטר לפחות מלפני האופניים;

(ג)    פנס אחורי בעל תאורה אדומה מאחורי האופניים;

(ד)   מחזיר אור בצבע צהוב על דוושות האופניים;

(ה)  מחזיר אור מאחור;

(5)   אם הם אופניים שנרכשו לפני יום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.14) –

(א)   הם עומדים בדרישות תקן אירופאי 15194ENומשקלם הכולל אינו עולה על 30 ק"ג;

(ב)   לא מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד;

(ג)    אם הם אופניים שנרכשו במועד הקובע או לאחריו –

(6)   אם הם אופניים שנרכשו ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.14) או לאחריו –

(א)   הם עומדים בדרישות תקן רשמי ת"י 15294 – אופניים: "אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה" כתוקפו מזמן לזמן;

(ב)   מורכבת בהם מצערת המאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע באמצעות היד, המפסיקה את פעולתה במהירות העולה על 6 קמ"ש;

(7)   הם מסומנים בהתאם לדרישות התקן האירופי והתקן הרשמי כאמור לעיל.

תוספת ארבע עשרה לתקנות – סימון אופניים עם מנוע עזר לפי התקן הרשמי:

תקנה

תקנה 39ט"ז, מחודשת – נהיגה והחזקה באופניים עם מנוע עזר:

לא ינהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או יחזיק בהם בבעלותו, בין אם מתקיימות בהם דרישות התקן כנ"ל ובין אם לאו, אלא אם כן –

(1)   מלאו לו 14 שנים או יותר;

(2)   באופניים כאמור התקיימו הדרישות האלה:

(א)   אם הם נרכשו לפני יום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.14) –

(1)   המנוע החשמלי מופעל באמצעות דוושות האופניים בלבד;

(2)   מסומן על גביהם מספר השלדה וסימון לפי התקן האירופי, לרבת סימון ההספק המרבי של המנוע החשמלי והמהירות המרבית של האופניים;

ייראו אופניים המסומנים לפי פסקת משנה (2) כאילו נרכשו לפני יום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.14) זולת אם מספר השלדה, תאריך הייצוא או אמצעי זיהוי אחר על האופניים מעידים אחרת;

(ב)   אם נרכשו ביום ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.14) או לאחריו –

(1)   המצערת אינה מאפשרת שליטה רציפה בהספק המנוע במהירות העולה על 6 קמ"ש;

(2)   מסומן על גביהם מספר שלדה וסימון בר-קיימא של המילים "אופניים עם מנוע עזר";

(3)   הודבקה עליהם תווית בהתאם למאפיינים והמידות של הסימון שבתוספת הארבע עשרה (ראו לעיל) שתמוקם במקום מרכזי וגלוי לעין על גבי שלדת האופניים.

תקנה 39י"ז, מחודשת – פטור מחובת רישוי, רישום ורישיון נהיגה:

נהג אדם באופניים שבהם מותקן מנוע עזר או החזיק בהם בבעלותו, יהיה פטור –

(1)   מחובת רישוי ורישום לפי סעיף 2 לפקודת התעבורה;

(2)   מחובת רישיון נהיגה לפי סעיף 10(א) לפקודת התעבורה.

תקנה 129(ב), מורחבת – רכיבה על אופניים (כל אופניים) במקומות מסויימים:

הוקצה בדרך שביל מיוחד או נתיב מיוחד לאופניים וסומן בתמרור מתאים, לא ירכב רוכב אופניים בכל חלק אחר של הדרך אלא באותו שביל או נתיב.

תוספת תקנה 129(ד) כהוראת שעה:

מיום תחילת התקנה עד יום י"ט בטבת לא ירכב אדם שגילו עולה על 14 שנים ואינו עולה על 16 שנים על אופניים עם מנוע עזר, אלא בשביל אופניים.

הערת מערכת האתר:

בהגדרה בתקנה 1 נקבע כי "אופניים עם מנוע עזר" הם קודם כל אופניים. לפיכך, כל חובות האופניים שלא נקבעו אחרת בתקנות אלה לאופניים עם מנוע עזר חלות על הרוכב עם מנוע העזר, כמו האיסור לרכוב על המדרכה, החובה לחבוש קסדה, חובת תקינות האופניים, החובה לציית לתמרורים, לרכוב בנתיבים הנכונים ועוד על-פי תקנות התעבורה.

נלקח מאתר ב.ב.ד

04-6528707

חטיבה תשע 34, עפולה, ישראל
שעות פתיחה של המשרדים: א-ה 09:00-18:00 , ו 09:00-13:00